Regulamin

DANE PODMIOTU REALIZUJĄCEGO USŁUGĘ

Media&More Aleksandra Zielonka-Marczak
Ul. Słowackiego 35
97-300 Piotrków Tryb. 
NIP 771 264 89 88

REGULAMIN KRĘGIELNI

 • Osoby chcące przebywać na terenie kręgielni oraz korzystać z oferowanych usług zobowiązane są zapoznać się z Regulaminem Kręgielni przed wejściem na jej teren.
 • Osoby chcące skorzystać z  usług  oferowanych przez kręgielnię zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 • Każdy użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń w kręgielni, przed skorzystaniem z nich oraz do przestrzegania regulaminu i instrukcji.
 •  Każdy korzystający z kręgielni przebywa w niej na własną odpowiedzialność i ponosi ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.
 • Osoby naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, nie respektujące przepisów regulaminu oraz instrukcji lub nie stosujące się do zaleceń obsługi kręgielni mogą być usunięte z terenu obiektu.
 • W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, Avocado Bowling Club ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom, które w  momencie wypadku znajdowały się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 • Teren kręgielni jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Kręgielnia gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.

ZASADY KORZYSTANIA Z KRĘGIELNI

 • Każdy z graczy zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.
 • Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników kręgielni.
 • Regulamin obowiązuje wszystkie osoby grające oraz przebywające w obrębie wyznaczonym do gry.
 • Czas trwania gry liczony jest za każdą pełną godzinę zgodnie z obowiązującym cennikiem od momentu uruchomienia zegara niezależnie od tego, kiedy zainteresowani rozpoczynają grę.
 • Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem kręgielni należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze.
 • W strefie rozbiegu może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.
 • Kulę należy toczyć po torze, zakazuje się rzucać ją do góry.
 • Gracz może rzucać tylko jedną kulą. Rzucanie dwóch lub więcej kul w jednym rzucie jest zabronione. Kara za nieprzestrzeganie wynosi 100 zł.
 • Kategorycznie zabrania się przekraczania czarnej linii na torze.
 • Rzucanie kuli na nieprzygotowanym lub wyłączonym torze podlega karze umownej w wysokości 100 zł.
 • Na terenie pomieszczeń kręgielni zabrania się:
  - wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi,
  - wchodzenia na elementy konstrukcyjne,
  - dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
  - wchodzenia na tory w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
  - niszczenia wyposażenia i urządzeń,
  - nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.
 • Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie kręgielni ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 • Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 15 roku życia muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 16 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie kręgielni.
 • Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni.
 • Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po skontaktowaniu się ze swoim lekarzem). Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie kręgielni tych osób Avocado Bowling Club nie ponosi odpowiedzialności.
 • Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi kręgielni.
 • Noszenie podczas gry okularów i szkieł kontaktowych, biżuterii na dłoniach jest niebezpieczne i odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 • W przypadku wystąpienia awarii maszyny obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania rzutów.
 • Gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiarów dłoni.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY

 • Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia kręgielni obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.
 • Avocado Bowling Club nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione w kręgielni przedmioty oraz pieniądze.
 • Rzeczy pozostawione w kręgielni, znalezione przez personel można odebrać w barze w ciągu 14 dni od daty pozostawienia.
 • W przypadku korzystania przez gracza z własnego sprzętu Avocado Bowling Club nie odpowiada za jego ewentualne zniszczenie.
 • Kręgielnia nie odpowiada za wypadki i kontuzje spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu. 

ZASADY PŁATNOŚCI

Płatność za rezerwację realizowana jest w systemie przelewy24.pl, szybkie przelewy internetowe. Czas realizacji płatności to 12h od dokonania rezerwacji.

ZWROTY I REKLAMACJE

Wszelkie sprawy związane z reklamacjami oraz zwrotami można zgłaszać na adres mailowy: kregielnia@piotrkowkregielnia.pl
Zwrot środków w przypadku rezygnacji z usługi jest możliwy do 7 dni przed realizacją usługi. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi do 2 dni roboczych.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEDTWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych administratorem danych osobowych jest Media&More Aleksandra Zielonka-Marczak.